петък, 28 юли 2017 г.

Щрихи от Палермо / Schizzi di Palermo

Снимка: Нина Стайкова


*
буца сметана...
ям кафето
с лъжичка

lump di crema ...
mangio il caffè
con un cucchiaio

expresso con panna -
кафето е само
за аромат

espresso con panna -
il caffè è giusto
per la fragranza

поръчвам второ кафе...
недостатъчно е
expresso con panna

ordino un secondo caffè ...
non è sufficiente
espresso con panna


Снимка:Диана Стоянова*
юлска жега -
няма никакви монети
във Fontana Pretoria

il caldo di luglio -
non ci sono monete
a Fontana Pretoria

*
Quatro canti -
броя скулптурите
отново и отново

Quatro canti -
conto sculture
ancora e ancora

*
parlez-vous francais -
тунизиец с блеснали очи
ни показва пътя

parlez-vous francais -
tunisino con occhi brillanti
ci mostra la strada

сватба...
замалко да изпуснем
Chiesa di Gesu

matrimonio ...
quasi manchiamo             
Chiesa di Gesù
*
напред - назад...
почти нямам време
за limoncello-то

avanti e indietro ...
quasi nessun tempo
per il limoncello

Няма коментари:

Публикуване на коментар