понеделник, 26 септември 2022 г.

Реновираната и обновена по проект баня откриха в Минерални бани

 
Реновираната и напълно обновена Обществена минерална баня бе официално открита в 12,30 часа на 17 септември в община Минерални бани. Проектът с № В2.бс.19, по който бе направен ремонтът се нарича „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS”. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020. Партньори по проекта са Община Минерални бани, Сдружение „Съвремие”, Община Мики /Гърция/, Югозападен университет „Неофит Рилски” и община Якоруда. Периодът на изпълнение е от 05.07.2019 до 31.06.2022 г., а стойността му е 1 103 436,65 евро.

 


 

 

За ремонта на обществената баня с минерална вода в община Минерални бани бяха предвидени 650 000 лева, но за да бъде завършен общината отдели още 170 000 лева свои средства, каза още кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер.
Гостите на събитието за откриване на обновената обществена минерална баня бяха поздравени с песни и танци, в изпълнение на деца от Народно читалище ”Заря-1957” с. Минерални бани и Народно читалище „Кирил и Методий -1952″- с. Караманци. Прозвуча и Песента за Минерални бани в изпълнение на Ивана Бойчева и Росица Делева.
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси:

 

 


 

- Конкурентен и иновативен трансграничен регион,
- Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,
- Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност,
- Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.
Проектът „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS/” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6с- Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.
Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион. В рамките на проекта ще бъдат проучени минералните извори в целевия регион, предложени мерки за тяхното успешно експониране и предложен аудио- визуален продукт като средство за широко промотиране на потенциала за развитие и на туризма в региона. В допълнение, се предвиждат и строително- ремонтни дейности и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/.

 

 


 

За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в пет работни пакети:
Работен пакет 1: Управление и координация на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.
Работен пакет 3: Проучване на пазара, включва проучване на терапевтичните качества на минералните извори, идентифициране на добри практики, разработване на план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт „Минерални пътеки“ и повишаване капацитета на МСП в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау.
Работен пакет 4: Дейности за развитие на туристическия продукт „Минерални пътища“. В рамките на предвидените дейности се предвижда пред проектно проучване и изпълнение на мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/, както и разработване на система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион.

 
Работен пакет 5: Промотиране на туристическия продукт „Минерални пътища“. Предвижда се разработване и разпространение на висококачествен аудио- визуален продукт, който ще бъде широко промотиран сред бизнес фирми и организации, НПО, заети в сферата на туризма, държавни и общински администрации и широката общественост.

 

"Настоящата публикация е създадена в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014- 2020, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Минерални бани и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Връзка към сайта по проект:  https://mineralpaths.eu

 

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 


неделя, 24 юли 2022 г.

В окото на Есмералда

 

"В окото на Есмералда" - Живко Тенев - Жисен

Обичам да те вдъхвам,

когато телата ни лепнат от сол

и чаршафите на слънце ухаят.

Когато дъхът ми пари ти очите,

а под клепачите, в твоите зеници

танцува Есмералда…

В окото на бурята чувам камбаните –

полудял от любов е звънарят

/A quoi me sert encore de prier Notre Dame?/

Викът му омарата разкъсва

и във въздуха трепти:

Celui qui jetera la première pierre,

сelui ne mérite pas d’être sur terre.


Диана Тенева

неделя, 26 септември 2021 г.

Алманах "Сфера притяжения"

 Голяма чест е за мен, че три мои стихотворения са включени в литературния алманах "Сфера притяжения". Благодаря на Ели Видева за превода на руски език!събота, 21 август 2021 г.

One Man's Maple Moon: Inscription Tanka by Diana Teneva

inscription

on mother's tombstone
illegible ...
dewdrops on the white mums
in my father’s hands 

Diana Teneva


Chinese Translation (Traditional)

母親

的墓碑銘文

難以辨認 ...

在我父親手中

白菊花上的露珠


Chinese Translation (Simplified)

的墓碑铭文

难以辨认 ...

在我父亲手中

白菊花上的露珠


Translated into Chinese by Chen-ou Liu

Published in NeverEnding Storyвторник, 10 август 2021 г.

frosty branches…

 frosty branches…

 only rosehips

 turn red far away

 

first snow…

whispering quietly

words of love

 

a cherry tree…

 all the alley

 buzzing

   

a handful of cherries…

 my mum’s quiet

 smile

 

Diana Teneva

Time Haiku 54, August 2021

неделя, 27 юни 2021 г.

a waterless well…


 


a waterless well…

the geranium around

keeps blooming

 

пресъхнал кладенец...

здравецът край него

продължава да цъфти

 

Diana Teneva

Frameless sky