неделя, 1 декември 2013 г.

on the clotheslineon the clothesline
my skirt flirts
with the sun…
painful love and
discoloured skirt                            

на простора
полата ми флиртува
със слънцето. . .
трудна любов и
избеляла пола


my mother makes
pointlace curtains for
the frosted windows…
the housewife
I will never be                            

майка ми прави
дантелени пердета за
заскрежените прозорци. . .
домакинята, която
никога няма да бъда

fugacious poppies
along the railroad
travel with me…
your yesterday words
too old and distant now                 

прецъфтяващи макове
покрай жп линията
пътуват с мен. . .
твоите вчерашни думи
твърде овехтели и далечни сега


marriage therapy…
in her cross face and
his clenched teeth
there must have been
Love                                       

брачна терапия. . .
в сърдитото ù лице и
стиснатите му зъби
сигурно е имало
Любов

day moon…
shall I buy for you
a vanilla cake
or you’ll kiss me
spontaneously                                                                 

дневна луна. . .
да ти купя ли
ванилов кейк
или ще ме целунеш
спонтанно


egg implantation…
lingering silence between
the procedures
and his hands
warming hers                                  

имплантиране на яйцеклетка
продължително мълчание между
процедурите
и неговите ръце
топлещи нейните


the blinds slicing
a silhouette in the way
you used to put off
jealous looks -
I miss you so much                       

щорите, нарязващи
силует по начина
по който ти отблъскваше
ревнивите погледи —
липсваш ми толкова много

Diana Teneva

published in ATLAS POETICA 16

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации